«Legendy sedykh Zhigulei (Legends of Gray Zhiguli)» (concert program video)