«Samarskaya luka (Samara Luka)» («Hey, ukhnem! (Hey, let's gasp!)»

Vocal-choreographic composition